opgericht 4 maart 2002

Missie en Doelstellingen Nederlands Tinnitus Platform

Missie
Het Nederlands Tinnitus Platform is een organisatie van hulpverleners - afkomstig uit verschillende disciplines - die de zorg van tinnituspatiënten in Nederland wil verbeteren op basis van wetenschappelijke inzichten. De hulpverleners die deel uit maken van het NTP werken in de praktijk met tinnituspatiënten en de tinnitusproblematiek is een speciaal aandachtsgebied van hen. De leden van het NTP streven naar een verbetering van hun eigen professionele handelen (doelstellingen 1, 2 en 3), naar een verhoging van de kwaliteit van de tinnituszorg in Nederland (3, 4 en 5) en naar een betere samenwerking tussen alle personen en instanties die zich met tinnituszorg in Nederland bezig houden (6 en 7).

Doelstellingen
1. Het NTP vormt een ontmoetingsplaats voor hulpverleners die in de praktijk met tinnituspatiënten werken en binnen het platform ervaringen uit kunnen wisselen.
2. Het NTP draagt bij aan deskundigheidsbevordering van haar leden.
3. Het NTP ontwikkelt richtlijnen en protocollen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van tinnituspatiënten.
4. Het NTP verzamelt en selecteert relevante (wetenschappelijke) informatie op het gebied van tinnitus en tinnitusbehandeling.
5. Het NTP stimuleert het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van tinnitus en in het bijzonder op het gebied van de hulpverlening aan tinnituspatiënten.
6. Het NTP streeft naar een landelijk netwerk van professionele behandelaars voor tinnituspatiënten.
7. Het NTP onderhoudt contacten met andere organisaties die zich bezig houden met tinnitus en tinnituspatiënten.

Statutaire doelstellingen
STATUTEN:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Nederlands Tinnitus Platform en is gevestigd te Amersfoort.
DOEL
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. bevorderen van de samenwerking tussen zorginstellingen en hulpverleners op het gebied van diagnostisch onderzoek, behandeling en begeleiding van tinnituspatiënten en patiënten met aanverwante aandoeningen;
b. verkrijgen van herkenning en erkenning bij zorginstellingen, hulpverleners, overheid, zorgverzekeraars en andere partijen van de problematiek van tinnitusklachten;
c. bevorderen dat kennis op het gebied van etiologie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van tinnitus en aanverwante aandoeningen wordt verspreid onder zorginstellingen en hulpverleners.
2. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
a. het organiseren van platformbijeenkomsten, overleg- of scholingsactiviteiten, alsmede het geven van voorlichting;
b. in contact te treden met medische beroepsverenigingen, patiënten-verenigingen, branche-organisaties, overheidsinstanties, alsmede zorg-instellingen, zelfstandig opererende hulpverleners, zorgverzekeraars en overige partijen;
c. andere activiteiten welke bijdragen aan verwezenlijking van haar doelstellingen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.