Stichting Nederlands Tinnitus (& Hypercausis) Platform is een landelijk overleg van audiologen, psychologen, KNO-artsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners die zich inzetten voor de zorg aan tinnituspatienten. Het gaat daarbij om zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de zorg voor hen die lijden aan hinderlijk oorsuizen

opgericht 4 maart 2002

opgeheven oktober 2017

 

Stichting Nederlands Tinnitus (& Hyperacusis) Platform opgeheven

 

Per oktober 2017 is de stichting Nederlands Tinnitus & Hyperacusis Platform opgehouden te bestaat als zelfstandige stichting. De activiteiten zijn ondergebracht bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Audiologie)

 

Eén van de doelen van het NTHP was om de tinnitusproblematiek in Nederland beter op de kaart te brengen, hetgeen inmiddels het geval is. Het NTHP heeft de afgelopen jaren hulpverlening in Nederland geïnventariseerd en geprobeerd de professional handvatten te geven gebaseerd op de huidige stand van zaken op gebied van tinnituszorg. Het NTHP gaat daarbij uit van “evidence based” of “best practice” methoden. Dit heeft geresulteerd in de volgende werkboeken:

o    Tinnitus werkboek (2012)

o    Hyperacusis werkboek (concept 2017)

 

Informatie over tinnitus

  • meer weten over tinnitus (oorsuizen)?
    de website van de Stichting Hoormij is een goed startpunt
  • Bij het tinnitusloket is via het landelijk gratis nummer 0800-TINNITUS (0800-84664887) eveneens informatie te krijgen over tinnitus. De medewerkers kunnen ook helpen met het vinden van de juiste hulpverlenende instantie. Voor meer info zie www.tinnitus.nl